REGULAMENTUL CLUBULUI FOTOGRAFIC ”NUFĂRUL” ORADEA

 

Capitolul 1. - DENUMIRE, SCOP,  ACTIVITATE, SEDIU, DURATA DE FUNCŢIONARE

1.1.- CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA, denumire prescurtată CFNO, este o asociaţie de creaţie cu personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial  constituită  în vederea apărării intereselor legale ale membrilor săi, a promovării şi dezvoltării artei fotografice sub toate formele sale. El reuneşte persoane fizice sau juridice şi este o organizaţie apolitică.

1.2.- CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA, are sediul în municipiul Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 41, judeţul Bihor. Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de Adunarea Generală a Asociaţilor.

1.3.-  CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA, este o persoană juridică şi funcţionează în baza Legii nr. 246/ 18.07.2005 şi a altori reglementări legale în vigoare.

1.4.-  CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA, este membru individual al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică (The International Federation of Photographic Art”), membru oficial al Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” și respectiv al Asociației Artiștilor Fotografi din România

1.5.-  CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA, va colabora cu mai multe Organizaţii similare din toate lumea, în baza protocoalelor de parteneriat încheiate.

1.6.- CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA, are ca scop:

a) promovarea artei fotografice în toate formele sale,

b) punerea în valoare a tradiţiilor artei fotografice romăneşti şi universale,

c) apărarea intereselor legale ale membrilor săi creatori,

d) organizarea unor manifestări legate de arta fotografică (Concursuri de artă fotografică,

 Saloane naţionale şi Internaţioanale de artă fotografică, Festivaluri Naţionale şi

 Internaţională de artă fotografică, colocvii, simpozioane, tabere de creaţie şi cele similare),

e) organizarea unor cursuri de iniţiere în tehnica şi arta fotografică,

e) organizarea unor cursuri de specializare şi de atestare în domeniul artei fotografice,

f) activități de formarea profesională pentru adulți,

g) activităţi editoriale,

h) organizarea unor expoziţii de artă fotografică în România, cu tematici sociale, de caritate, persoane defavorizate, persoane private de libertate şi alte expoziţii de fotografii.

1.6.- CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA are ca obiectiv:

a) realizarea şi administrarea site-ul oficial al Fotoclubului: www.fotocluboradea.com

b) activități de formarea profesională pentru adulți,

c) administrarea şi asigurarea unui program expozitional  în cadrul Galeriei “Ștefan Vilidár István”, situată în Cetatea medievală Oradea,

d) organizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică “Premfoto”,

e) organizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică “Bihorul  Pitoresc”,

f) organizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică “Euroregiunea Bihor - Hajdú

Bihar Pitoresc”,

g) organizarea Salonului Internațional al Artiștilor Fotografi Români și Maghiari de Pretutindeni,

                  h) organizarea Saloanelor Naţionale de artă fotografică având ca generic: “Oamenii străzii”,

  “Persoane cu handicap”, “Persoane defavorizate” şi cele similare,

i) organizarea unor manifestări dedicate Zilei Artei Fotografice în România (11 ianuarie),

j) realizarea unor Proiecte în parteneriat cu diferite Ministere, Ambasade sau alte Instituţii de Stat,     Institutul Cultural Român şi Organisme Internaţionale acreditate în România, sau din diferite părţi ale lumii.

k) realizarea unor Proiecte în parteneriat cu diferite Institute de Cultură România şi alte Institute din  diferite părţi ale lumii,

i) funcţionarea Edituri “Nufărul” Oradea autorizată de Centrul Naţional ISBN - Biblioteca Naţională

 a României,

 

1.7.- CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA poate decide afilierea  la Organizaţiile naţionale  şi internaţionale  şi poate delega reprezentanţi la diferite manifestări naţioanle şi internaţionale.

1.8.- Durata de funcţionare a CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA este nedeterminată.

 

Capitolul 2 – MEMBRII, DREPTURI, ÎNDATORIRI

2.1- Membrii CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA pot fi:

a) membrii asociaţi,

b) membrii creatori debutanţi,

c) membri creatori consacraţi,

d) membrii de onoare,

e) membri simpatizanți

2.2.- Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat:

a) această calitate se obţine în baza unui dosar, care va cuprinde:

- cererea candidatului,

- copia cărţii de identitate,

- cazier fiscal,

- cazier judiciar,

b) cererea va fi analizată le prima Adunare Generală a Asociaţilor,

c) dobândirea calităţii de membru asociat se obţine în urma votului majorităţii simple

ale membrilor asociaţi

d) noul membru asociat va fi inştiinţat în scris,

e) membrii asociaţi au vot deliberativ,

f) calitatea de membru asociat se pierde:

- în urma decesului,

- în urma unor abateri grave de la statutul, regulamentul de  organizare şi

funcţionare a Fotoclubului sau în cazul în care a divulgat secrete cu privire la strategia de funcţionare a Clubului Fotografic „Nufărul”  Oradea.

                        g) în urma renunțării la funcția avută de membru asociat,

2.3.- Modul de dobândire a calităţii de membru creator debutant şi consacrat :

a) această calitate se obţine în baza unui dosar, care va cuprinde:                              

       - cererea candidatului, (formular tip),

- curriculum vitae,

- copia actului de identitate,

- un portofoliu format din 10 imagini,

b) modul de atribuire a calităţii de membru creator debutant şi consacrat se stabileşte prin

    regulamentul de organizare şi funcţionare a Fotoclubului,

c)  membrii creatori debutanţi şi consacraţi au drept de vot consultativ,

2.4.- Modul de dobândire a calităţii de membru de onoare:

- această calitate se acordă de către preşedintele Clubului Fotografic ”Nufărul” Oradea la propunerea Comitetului şi nu se solicită,

- pot fi declaraţi membrii de onoare:

a) personalităţi care au merite deosebite obţinute în promovarea artei fotografice

b) persoane, care au sprijinit activităţile Clubului Fotografic ”Nufărul” Oradea,

c) publicişti în domeniul esteticii sau criticilor de artă,

d) personalităţi din domeniul tehnicii fotografice,

e) oameni de cultură și artă.

2.4.- Modul de dobândire a calităţii de membru simpatizant:

- poate deveni membru simpatizant, în baza unei cereri tip, orice cetățean din România sau peste granițele țării, care dorește să susțină și să sprijine prin diferite forme activitățile Fotoclubului,

2.6.- Modul de pierdere a calităţii de membru creator (debutanţi şi consacraţi) şi a membrului simpatizant

- Această calitate se pierde în următoarele cazuri:

a) la cerere,

b) prin neparticipare în mod nejustiifcat, pe o perioadă de un an la activitatea în domeniul artei fotografice, sau administratice a Fotoclubului,

c) prin neachitarea a cotizaţiei anuale stabilite de AGA,

d) în cazul unei condamnări definitive,

e) ca sancţiune pentru abateri grave îndreptate împotriva intereselor generale ale

          Fotoclubului şi neîndeplinirea obligaţilor statutare,

2.8.- Hotărârea este definitivă şi incontestabilă.

2.9.- Drepturile membrilor creatori și simpatizanți:

- să participe la activităţile iniţiate de Fotoclubului,

- să beneficieze de sprijinul Fotoclubului în activitatea lor de creaţie,

- să primească acreditări şi imputerniciri de reprezentare a Fotoclubului,

- să primească diferite distincţii.

2.10.- Îndatoririle membrilor creatori și simpatizanți:

- să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fotoclubului,

- să acţioneze numai potirivit intereselor Fotoclubului atunci când beneficiază de acreditare sau

   imputernicire,

- să respecte principiile eticii profesionale,

- să respecte regulamentul de etică şi de disciplină a Fotoclubului,

- să nu intreprindă acţiuni care contravin intereselor Fotoclubului,

- să achite regulat cotizaţia de membru, la termenele stabilite,

- să contribuie la promovarea artei fotografice,

- să sprijine după puterile sale activităţile Fotoclubului

Capitolul 3 - ORGANIZAREA CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA:

3.1.- CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA se compune din persoane fizice,

3.2.- Organele de conducere ale CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA sunt:

a) Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi (AGMA),

b) Consiliul Director.

3.3. Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA)  alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi, se întruneşte anual, în primul trimestru a anului. Lucrările sale se desfăşoară statutar în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţi şi este condusă de preşedintele asociaţiei.  AGA se convoacă de preşedintele asociaţiei, dar poate fi convocată de minim 2/3 din numărul membrilor asociaţi.

3.4. Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi ia hotărâri aspura strategiei şi a obiectivelor Fotoclubului şi a Consiliului Director,

b) dezbate şi hotăreşte eventuale propuneri de modificare a statutului şi a regulamentului de organizare şi funcţionarea al asociaţiei,

c) validează în fiecare şase ani Consiliul Director şi îl recomandă total sau parţial,

d) validează hotărârile Consiliul Director privind primiri, retrageri sau excluderi de membrii şi soluţionează plângerile acestora,

e) validează hotărârile Consiliului Director privind acordarea distincţilor,

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv a Bilanţului contabil  pentru anul financiar încheiat şi aprobă proiectul de buget pe anul viitor,

3.6. Hotărârile Adunării generale se iau prin majoritate simplă.

Capitolul 4 - FONDURI ŞI PATRIMONIU

4.1. CLUBUL FOTOGRAFIC „NUFĂRUL” ORADEA are un patrimoniu de 500 lei, rezultat din contribuţia financiară a celor  trei membri asociaţi

4.2. Fondurile asociaţiei se constituie din:

a) cotizaţii,                                                                                                                     

b) taxe ale unor cursuri de inițiere în fotografie și din cursurile de formare profesională,

c) taxe de participare la manifestările organizate de Clubul Fotografic „Nufărul” Oradea

d) co-finanţări din partea unor Organizaţii, Instituţii, Ministere sau Guvernului României,

e) resurse private şi publice,

f) activităţi comerciale,

g) comision la drepturile de autori,

h) prestări servicii specifice funţionării Fotoclubului,

i) venituri din publcaţii şi expoziţii,

j) venituri din vânzarea fotografiilor artistice,

k) sponsorizări,

l) proiecte culturale,

m) taxe de patronaj etc.

4.3 Pentru gospodărirea fondurilor şi patrimoniului, asociaţia poate avea personal salariat sau poate încheia Contract de prestări servicii cu alte Fotoclubului similare, care are ca obiectiv de activitate acest lucru.

4.4. Administrarea patrimoniului asociaţiei se face conform prevederilor legale în vigoare.

 

Capitolul 5 – DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

5.1. Dizolvarea şi lichidarea Fotoclubului ”Nufărul” Oradea se face în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare. Hotărîrea Adunării Generale se va depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială işi are sediul, pentru a fi iniscrisă în Registrul Asociaţilor şi fundaţiilor.

5.2. Bunurile aflate în patrimoniul Clubului Fotografic „Nufărul” Oradea vor fi transferate în cazul lichidării în patrimoniul Asociației „Euro Foto Art” din Oradea.

 

Capitolul 6 – PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE

6.1. Situaţiile neprevăzute în prezentul statut se rezolvă de către Consiliul director, cu validarea Adunării Generale a Asociaţilor.

6.2. Prezentul statut poate suferi modificări la propunerea asociaţilor şi consiliului director, cu dezbaterea şi aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor, care se hotăreşte cu jumătate plus unu voturi.

6.3. Asociaţii Clubului Fotografic „Nufărul” Oradea sunt:

- Ştefan Toth - preşedinte,

- Claudiu-Titus Szabo - vicepreşedinte,

 

- Illés Emeric, consilier