Az „EURO FOTO ART” Egyesület működési szabályzata

A jelen szabályzat a 2013.09.13-i, Társult Tagok Közgyűlésén előterjesztett és a Nagyváradi Törvényszék 204/ A/ 2013 végleges határozata alapján jóváhagyott szabályzatot foglalja magába.

01. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” Egyesület (rövidítve AEFA), egy privát, jogi személyű, anyagi célok nélküli alkotói egyesülés, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy megvédje a tagok jogos érdekeit, célja a fotóművészet minden formában való előremozdítása és fejlesztése. Magánszemélyek vagy jogi személyek a tagjai és egy apolitikus szervezet.

02. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” Egyesület székhelye Nagyvárad municípium, December 1. tér, 12. szám, Bihar megye.

03. Cikkely.- Az "Euro Foto Art" egyesület jogi személyiségű, és a 246 / 18.07.2005 számú Törvény és más hatályos jogszabályok alapján működik.

04. Cikkely.- Az "Euro Foto Art" egyesület egy európai szervezet, a Párizsban székhellyel rendelkező Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség  (The International Federation of Photographic Art) egyéni, illetve a világ egyetlen Regionális  Tagja.

05. Cikkely.- Az "Euro Foto Art" Egyesület a megkötött partnerségi jegyzőkönyvek alapján együttműködik a világ számos hasonló szervezetével. A partnerségi jegyzőkönyv aláírása után az "Euro Foto Art" Egyesület partnerszervezeteivé válhatnak ezek az egyesületek.

06. Cikkely.- Az „Euro Foto Art”  Egyesület céljai:

a) a fotóművészet fejlődésének előmozdítása annak minden formájában,

b) a román és az egyetemes fotóművészet hagyományainak értékesítése,

            c) a fotóművészek törvényes érdekeinek védelme,

            d) fotóművészettel kapcsolatos rendezvények szervezése (fotóművészeti versenyek, nemzeti és nemzetközi fotóművészeti kiállítások, nemzeti és nemzetközi fotóművészeti fesztiválok, kollokviumok, szimpóziumok, alkotótáborok és más hasonló események),

            e) kezdők számára rendezett technikai és fotóművészeti tanfolyamok, illetve szakosított és elismert fotóművészeti tanfolyamok szervezése,

f) nonprofit kulturális szervezetek adminisztrálása,

            g) kiadói tevékenység,

            h) olyan fotóművészeti kiállítások szervezése, amely bemutatja Románia nemzetiségeit, társadalmi, jótékonysági, hátrányos helyzetű, szabadságtól megfosztott személyeket és egyéb, különböző tematikájú fotókiállítások megszervezése.

07. Cikkely.- Az „Euro Foto Art”  Egyesület további  céljai:

a).az Egyesület hivatalos weboldalának létrehozása és adminisztrálása: www.eurofotoart.com

b). az Nemzeti  ISBN Központ - Román Nemzeti Könyvtár által engedélyezett „Euro Foto Art” kiadó működtetése,

c). a Nagyváradon, December 1. tér 12. szám alatti  „Euro Foto Art” -Galériában megrendezett kiállítási program biztosítása és adminisztrálása,

d). az ‘’Eurofotoart’’ Nemzetközi Fotóművészeti kiállítás szervezése,

e). a „Festői Bihar” Nemzetközi Fotóművészeti Szalon szervezése,

f). a „Festői Bihar - Hajdú Bihar Eurorégió” Nemzetközi Fotóművészeti Szalon szervezése,

g).  a ‘’Bihar - Hajdú Bihar Eurorégió’’ fotóművészei számára kiállítások megszervezése,

h).  a romániai nemzetiségek számára Nemzeti Fotóművészeti Szalonok megszervezése,

i). a "Kínai Fotográfiai Hét Romániában" és más hasonló rendezvények szervezése,

j). az ‘’Utca emberei’’ országos fotóművészeti szalonok szervezése, illetve

   „fogyatékosok”, „hátrányos helyzetű emberek” és hasonló jellegű kiállítások megrendezése,

k). “Carol Pop de Szathmári – Szathmári Pap Károly” Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál megrendezése,

l).  Európa Napja alkalmából Európai Fotográfiai Fesztiválok megszervezése,

m). arany, ezüst és bronz rangú “Carol Pop de Szathmári - Szathmári  Pap Károly” érmek kiadása,

n). arany, ezüst és bronz rangú “Carol Pop de Szathmári - Szathmári  Pap Károly” életmű-érmek kiadása,

o). a Romániai Fotóművészet Napjának (január 11) szentelt rendezvények szervezése,

p). Közhasznú Intézeti státusz elnyerése,

r). különböző minisztériumokkal, nagykövetségekkel vagy más állami intézményekkel, a Román Kulturális Intézettel és a Romániában vagy a világ különböző részein akkreditált nemzetközi szervezetekkel közös projektek megszervezése,

s). A Román Kulturális Intézettel és a világ különböző részein található más intézetekkel együttműködésben szervezett projektek lebonyolítása,

08. Cikkely.- Az "Euro Foto Art" Egyesület védnökölheti a kiállításokat, illetve a fotóművészet népszerűsítéséhez kapcsolódó kiállításokat , amelyek tartalmaznak legalább egy "Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly” arany, ezüst vagy bronz fokozatú érmet.

09. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” dönthet arról, hogy csatlakozik nemzeti és nemzetközi szervezetekhez, és képviselőket küldhet különböző nemzeti és nemzetközi rendezvényekre.

10. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” Egyesület működési időtartama meghatározatlan.

11. Cikkely. „Euro Foto Art” Egyesület tagjai lehetnek:

            a). társult tagok,

            b). kezdő alkotótagok,

            c). haladó, elismert alkotótagok,

            d). hivatásos fotóművészek,

            e). tiszteletbeli tagok,

            f). szimpatizáns tagok.

12. Cikkely.- A Társult Tag státus megszerzésének és elvesztésének módja:

a) ezt a minősítést egy iratcsomó alapján lehet megkapni, amelynek  tartalmaznia kell:

- a pályázó kérvényét,

- a személyi kártya másolatát,

- adóügyi feddhetetlenségi bizonyítványt,

- bűnügyi feddhetetlenségi bizonyítványt.

            b) a kérelmet a következő Társult Tagok Közgyűlésén fogják elbírálni,

            c) a társult tag státust a tagok egyszerű többségi szavazása után adják meg,

            d) az új társult tag írásbeli értesítést kap,

            e) a társult tagoknak szavazati joguk van,

            f) a társult tag minősítést el lehet veszíteni:

                        - elhalálozás esetén,

                        - az alapszabályzattól és az egyesület szervezeti és működési szabályzataitól való súlyos kihágások esetén, vagy ha az "Euro Foto Art" Egyesület működési stratégiájával kapcsolatban titkokat tesz közzé.

13. Cikkely.- A debütáló és az elismert alkotó tag minősítésének megszerzése:

a) ezt a minősítést egy iratcsomó alapján kapják meg, amelynek tartalmaznia kell:                        

- a pályázó által kitöltött felvételi típusnyomtatványt,

- önéletrajzot,

- személyi kártya másolatát,

- egy tíz képből álló portfóliót.

            b) A debütáló és az elismert alkotó tag minősítésének odaítélését az Egyesület működési szabályzata alapján állapítják meg.

            c) A debütáló és az elismert alkotó tagok szavazatai tanácsadó jellegűek.

14. Cikkely.- A hivatásos alkotó fotóművész tag minősítés megszerzése:

a) ezt a minősítést egy iratcsomó alapján lehet megkapni, amelynek  tartalmaznia kell:     

- a pályázó által kitöltött típusnyomtatványt,

- önéletrajzot,

- személyi kártya másolatát,

- dokumentumot, amely igazolja az elért FIAP díjakat, eredményeket,

- egy minimum tíz képből álló egységes tematikus portfóliót.

15. Cikkely.- A tiszteletbeli fotóművésztag minősítés megszerzése:

                        - ezt a minősítést az „Euro Foto Art” Egyesület elnöke adományozza a vezetőségi tanács

               javaslatára és ezt a minősítést nem lehet kérni,

- tiszteletbeli tagok lehetnek, akik:

a) személyek, akiknek különleges érdemeik vannak a fotóművészet népszerűsítésének elősegítésében,

b) személyek, akik támogatták az  „Euro Foto Art” Egyesület tevékenységeit,

c) az esztétika és művészetkritika területén az egyesület publicisztikáját elősegítő személyek,

d) személyiségek a fotótechnika területein,

e) művészek.

16. Cikkely.- A szimpatizáns tag minősítés megszerzése:

                        a) egy típuskérvény alapján.

17. Cikkely.- A kezdő és haladó alkotói és a hivatásos alkotó fotóművész-minősítés elvesztése:

    - Ezt a minősítést el lehet veszíteni a következő esetekben:

                        a) kérvény alapján,

                        b) ha nem vesz részt a fotóművészeti alkotói tevékenységben egy év leforgása alatt, indoklás nélkül,

                        c) az éves Társult Tagok (AGA) döntése alapján megállapított tagsági díj ki nem kifizetése esetén,

                        d) végleges törvényszéki ítélet esetén,

                        e) büntetésként az egyesület általános érdekei, illetve a szabályzat be nem tartásáért,

                        f) elhalálozás esetén.

18. Cikkely.- A szimpatizáns minősítés elvesztése:

                        a) kérelem esetén,

                        b) elhalálozás esetén.

19. Cikkely.- Az alkotói tagsági és a hivatásos alkotó fotóművész minősítés elvesztése az igazgatótanács javaslata alapján, az Egyesületi Társult Tagok Közgyűlés-határozata alapján történik. A döntés végleges és megtámadhatatlan.

20. Cikkely.-  Az alkotói és a hivatásos alkotó fotóművész tagok jogai:

- részt vehetnek az Egyesület rendezvényein,

            - az Egyesület  támogatja  őket alkotói munkájukban,      

- az ‘’Euro Foto Art” Egyesület részéről képviseleti felhatalmazást kaphatnak,

            - különböző kitüntetésekben részesülhetnek.

21. Cikkely.-  Az alkotói és a hivatásos alkotó fotóművész tagok kötelezettségei:

            - ismerjék el és tartsák be az Egyesület Működési Szabályzatát,

            - kizárólag az Egyesület érdekében cselekedjenek, ha képviseleti felhatalmazást kapnak,

            - tartsák be a szakma etikai alapelveit,

            - tartsák be az Egyesület etikai és fegyelmi szabályzatát,

            - ne kezdeményezzenek olyan cselekedetet, amely ellenkezik az Egyesület érdekeivel,

            - fizessék ki a tagsági díjat a megszabott időn belül,

            - járuljanak hozzá a fotóművészet pártolásához,

            - támogassák az Egyesület tevékenységét erejük és képességük szerint.

22. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” Egyesület magánszemélyekből áll.

23. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” Egyesület irányító szervei:

            a) Társult Tagok Közgyűlése,

            b) Igazgatói Tanács.

24.1. Cikkely.- A Társult Tagok Közgyűlése (AGMA), ami az összes társult tag gyűlését jelenti, évente ülésezik, az év első negyedévében. A Közgyűlés akkor döntéshozó, ha a társult tagok számának fele, plusz egy személy vesz részt és az egyesület elnöke vezeti.

Az AGMA-t az egyesület elnöke hívja össze, de  a társult tagok legalább 2/3-a is összehívhatja.

24.2. Cikkely.- A Társult Tagok Közgyűlése a következő feladatokat látja el:

            a) megvitatja és határozatokat hoz az egyesület és az Igazgatóság célkitűzéseiről és  stratégiáiról,

            b) megvitatja és dönt az alapszabály, a szervezeti szabályzat és az egyesület működésének módosítására irányuló lehetséges javaslatokról,

            c) hatévente megerősíti az Igazgatótanácsot, és részben vagy egészben javaslatot nyújt rá,

d) érvényesíti az Igazgatótanács határozatait a tagok felvételéről, visszavonásáról vagy kizárásáról, és megoldja panaszaikat,

            e) érvényesíti az Igazgatótanács határozatait és dönt a kitüntetések odaítéléséről,

            f) jóváhagyja a pénzügyi év mérlegének bevételi és kiadási költségvetését, és jóváhagyja a következő évre vonatkozó költségvetési tervezetet.

24.3. Cikkely.- A Közgyűlés határozatait egyszerű többségi szavazással hozzák meg.

25. Cikkely.- Az "Euro Foto Art" Egyesület különféle érmeket ítél oda:

a)  a "Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly" (arany, ezüst és bronz) érmet, amellyel a szervezőket díjazzák az "Euro Foto Art" Egyesület védnöksége alatt szervezett Országos és Nemzetközi Fotóművészeti Kiállításokon,

b) a "Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly" életmű aranyérmet (megszámozott szabadalommal), amelyet évente adhatnak fotóművészeknek, különleges érdemeik elismeréseként vagy olyan fotóművészeknek, akiknek érdemeik vannak a fotóművészet  támogatásában,

c) a "Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly" megszámozott arany, ezüst és bronz  és életmű-aranyérmet az „Euro Foto Art” Egyesület elnöke adja, az Igazgatótanács által kinevezett kuratórium javaslata alapján.

26. Cikkely.- Az Egyesület tőkéje a következőkböl áll össze:

            a) tagsági díjak,                                                                                                            

            b) különböző kurzusok díjai,

            c) az „Euro Foto Art” által szervezett rendezvények részvételi díjai,

            d) társfinanszírozás különböző szervezetek, intézmények, minisztériumok vagy Románia Kormánya részéről,

             e) magán- és állami források,

            f) kereskedelmi tevékenységek,

            g) szerzői jogok jutalékai,

            h) az egyesületek működéséhez  szükséges speciális szolgáltatásokból származó bevétel,

            i) kiadványokból és kiállításokból származó bevételek,

            j) a művészfotók eladásából származó bevételek,

            k) szponzorizálások,

            l) kulturális projektek,

m) védnökségi illetékek,

n) adományok, stb.

27. Cikkely.- A pénzeszközök és a vagyon kezelése érdekében az Egyesület felvehet fizetett alkalmazottakat, vagy szolgáltatási szerződést köthet más hasonló szövetségekkel, amelyeknek tevékenységi célja hasonló.

28. Cikkely.- Az Egyesület vagyonának kezelése a hatályos jogszabályok szerint történik.

29. Cikkely.- Az Egyesület feloszlatása és felszámolása az Egyesületi Társult Tagok Közgyűlésének határozatával összhangban történik, a feloszlatási üléstől számított 15 napon belül. A Közgyűlés határozatát a területi Bíróság elé terjesztik, hogy az Egyesületek és Alapítványok Nyilvántartásába jegyezhessék.

30. Cikkely.- Az Egyesület vagyonához tartozó eszközöket felszámolás esetén átruházzák a Nagyváradi "Nufărul" Fotóklub vagyonába.

31. Cikkely.- A szabályzatban nem szereplő, váratlan helyzeteket az Igazgatótanács oldja meg a Társult Tagok Közgyűlésének jóváhagyása alapján.

32. Cikkely.- A jelen alapszabály megváltoztatása az Igazgatótanács és társult tagok javaslatára, Közgyűlés jóváhagyása után történhet meg, ami a tagok fele, plusz egy tag szavazatával válik érvényessé.

33. Cikkely.- Az „Euro Foto Art” Egyesületi tagjai:

- Ştefan Tóth, elnök,

- Tamás Tóth, alelnök,

- Sorin Tabacu, tanácsos.