Regulamentul Asociaţiei „EURO FOTO ART”

Prezentul regulamentul a fost elaborat în baza Statutului aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor din data de 11.09.2013, document admis de Judecătoria Oradea prin Hotărârea Nr. 204/ A/ 2013, rămasă irevocabilă în data de  10.12.2013.

Art. 01.- Asociaţia „Euro Foto Art” (denumire prescurtată AEFA), este o asociaţie de creaţie cu personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial constituită în vederea apărării intereselor legale ale membrilor săi, a promovării şi dezvoltării artei fotografice sub toate formele sale. El reuneşte persoane fizice sau juridice şi este o organizaţie apolitică.

Art. 02.- Asociaţia „Euro Foto Art” are sediul în municipiul Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12, judeţul Bihor.

Art.03.- Asociaţia „Euro Foto Art” este o persoană juridică şi funcţionează în baza Legii nr. 246/ 18.07.2005 şi a altori reglementări legale în vigoare.

Art.04.- Asociaţia „Euro Foto Art” este o Asociaţie Europeană, membru individual al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică (The International Federation of Photographic Art”), cu sediul în Paris.

Art. 05.- Asociaţia „Euro Foto Art” va colabora cu mai multe Organizaţii similare din toate părţile lumii, în baza protocoalelor de parteneriat încheiate. Ele vor deveni Organizaţii partenere ale Asociaţiei „Euro Foto Art” după semnarea şi parafarea Protocolului de Parteneriat.

Art. 06.- Asociaţia „Euro Foto Art” are ca scop:

a) promovarea artei fotografice în toate formele sale,

b) punerea în valoare a tradiţiilor artei fotografice romăneşti şi universale,

            c) apărarea intereselor legale ale artiştilor fotografi,

            d) organizarea unor manifestări legate de arta fotografică (Concursuri de artă fotografică, Saloane naţionale şi Internaţioanale de artă fotografică, Festivaluri Naţionale ş iInternaţionale de artă fotografică, colocvii, simpozioane, tabere de creaţie şi cele similare),

            e) organizarea unor cursuri de iniţiere în tehnica şi arta fotografică, respectiv a unor cursuri de specializare şi de atestare în domeniul artei fotografice,

            f) administrarea unor Organizaţii culturale non-profit,

            g) activităţi editoriale

            h) organizarea unor expoziţii de artă fotografică menită să prezinte naţionalităţile conlocuitoare din România, cu tematici sociale, de caritate, personae defavorizate, persoane private de libertate şi alte expoziţii de fotografii.

Art. 07.- Asociaţia „Euro Foto Art” are ca obiectiv:

a) realizarea şi administrarea site-ulo ficial al Asociaţiei: www.eurofotoart.com

b) funcţionarea Edituri “Euro Foto Art” autorizată de Centrul Naţional ISBN - Biblioteca Naţională a României,

c) administrarea şi asigurarea unui program expozițional în cadrul Galeriei “Euro Foto Art”, situată în Oradea, Piaţa 1 Decemrie nr. 12,

d) organizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică “Eurofotoart”,

e) organizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică “Bihorul Pitoresc”,

f) organizarea Salonului Internaţional de Artă Fotografică “Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar Pitoresc”,

g) organizarea expoziţiilor artiştilor fotografi din “Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar Pitoresc”,

h) organizarea Saloanelor Naţionale de artă fotografică ale naţionalităţilor din România,

i) organizarea “Festivalului Fotografiei Chineze în România” şi alte manifestări similare,

j) organizarea Saloanelor Naţionale de artă fotografică având ca generic: “Oamenii străzii”,

  “Persoane cu handicap”, “Persoane defavorizate” şi cele similare,

k) organizarea Festivalului Internaţional de Fotografie “Carol Pop de Szathmári - Szathmári  Pap Károly”,

l) organizarea Festivalurilor Fotografiei Europene, dedicat Zilei Europei,

m) editarea medaliilor în rang de aur, argint şi bronz “Carol Pop de Szathmári - Szathmári  Pap Károly”,

n) editarea medaliilor de merit artistic în rang de aur numerotat “Carol Pop de Szathmári - Szathmári  Pap Károly”,

o) organizarea unor manifestări dedicate Zilei Artei Fotografice în România (11 ianuarie),

p) obţinerea Statutului de Organizaţie de Utilitate Publică,

r) realizarea unor Proiecte în parteneriat cu diferite Ministere, Ambasade sau alte Instituţii de Stat, Institutul Cultural Român şi Organisme Internaţionale acreditate în România, sau din diferite părţi ale lumii.

s) realizarea unor Proiecte în parteneriat cu diferite Institute de Cultură România şi alte Institute din  diferite părţi ale lumii

Art. 08.- Asociaţia „Euro Foto Art” poate acorda la cerere patronajul său pentru organizarea manifestărilor expoziţionale sau cele legate de promovarea artei fotografice, care vor cuprinde cel puţin un set de medalii în rang de aur, argint şi bronz “Carol Pop de Szathmári - Szathmári  Pap Károly”.

Art. 09.- Asociaţia „Euro Foto Art” poate decide afilierea  la Organizaţiile naţionale  şi internaţionale  şi poate delega reprezentanţi la diferite manifestări naţioanle şi internaţionale.

Art. 10.- Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI „EURO FOTO ART” este nedeterminată.

Art. 11.- Membrii Asociaţiei „Euro Foto Art” pot fi:

            a) membrii asociaţi,

            b) membrii creatori debutanţi,

            c) membri creatori consacraţi,

            d) artişti fotografi profesionişti,

            e) membrii de onoare,

            f) membrii simpaţi.

Art. 12.- Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat:

a) această calitate se obţine în baza unui dosar, care va cuprinde:

- cererea candidatului,

- copia cărţii de identitate,

- cazier fiscal,

- cazier judiciar,

            b) cererea va fi analizată le prima Adunare Generală a Asociaţilor,

            c) dobândirea calităţii de membru asociat se obţine în urma votului majorităţii simple ale membrilor

 asociaţi

            d) noul membru asociat va fi inştiinţat în scris,

            e) membrii asociaţi au vot deliberativ,

            f) calitatea de membru asociat se pierde:

                        - în urma decesului,

                        - în urma unor abateri grave de la statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei sau în cazul în care a divulgat secrete cu privire la strategia de funcţionare a Asociaţiei „Euro Foto Art”.

Art. 13.- Modul de dobândire a calităţii de membru creator debutant şi consacrat :

a) această calitate se obţine în baza unui dosar, care va cuprinde:                                               

- cererea candidatului, (formular tip),

- curriculum vitae,

- copia actului de identitate,

- un portofoliu format din 10 imagini,

            b) modul de atribuire a calităţii de membru creator debutant şi consacrat se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei,

            c) membrii creatori debutanţi şi consacraţi au drept de vot consultativ,

Art. 14.- Modul de dobândire a calităţii de membru artist fotograf profesionist:

a) această calitate se obţine în baza unui dosar, care va cuprinde:

- cererea candidatului, (formular tip),

- curriculum vitae,

- copia actului de identitate,

- documentul din care să rezulte oţinerea unor distincţi artistice acordate de

Federaţii Internaţioale de Artă Fotografică sau Asociaţii Naţionale de Artă Fotografică,

- prezentarea unei mape alcătuit din minimum 10 imagini, construit pe o tematică bine

 definită de autor,

Art. 15.- Modul de dobândire a calităţii de membru de onoare:

                        - această calitate se acordă de către preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art” la propunerea

                            Comitetului şi nu se solicită,

                        - pot fi declaraţi membrii de onoare:

a) personalităţi care au merite deosebite obţinute în promovarea artei fotografice

b) persoane, care au sprijinit activităţile Asociaţiei „Euro Foto Art”,

c) publicişti în domeniul esteticii sau criticilor de artă,

d) personalităţi din domeniul tehnicii fotografice,

e) oameni de artă.

Art. 16.- Modul de dobândire a calităţii de membru simpatizant:

a) această calitate se obţine în baza unei cereri scrise

Art. 17.- Modul de pierdere a calităţii membrilor creatori (debutanţi şi consacraţi) şi a artistului de fotograf

profesionist

            - Această calitate se pierde în următoarele cazuri:

                        a) la cerere,

                        b prin neparticipare în mod nejustiifcat, pe o perioadă de un an la activitatea în domeniul

 artei fotografice,

                        c) prin neachitarea a cotizaţiei anuale stabilite de AGA,

                        d) în cazul unei condamnări definitive,

                        e)ca sancţiune pentru abateri grave îndreptate împotriva intereselor generale ale

 asociaţiei şi neîndeplinirea obligaţilor statutare,

                        f) în caz de deces,

Art. 18.- Modul de pierdere a calităţii membru simpatizant:

                        a) la cerere,

                        b) în caz de deces,

Art. 19.- Pierderea calităţi de membru ceator şi a artistului de fotograf profesionist are loc la propunerea Consiliul Director, în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a Asociaţilor.Hotărârea este definitivă şi incontestabilă.

Art. 20.- Drepturile membrilor creatori şi membrilor de artist fotograf profesionist sunt:

            - să participe la activităţile iniţiate de Asociaţie,

            - să beneficieze de sprijinul Asociaţiei în activitatea lor de creaţie,

            - să primească acreditări şi imputerniciri de reprezentare a Asociaţiei „Euro Foto Art”,

            - să primească diferite distincţii.

Art. 21.- Îndatoririle membrilor creatori şi membrilor de artist fotograf profesionist sunt:

            - să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei,

            -să acţioneze numai potirivit intereselor Asociaţiei atunci când beneficiază de acreditare sau

 imputernicire,

            - să respecte principiile eticii profesionale,

            - să respecte regulamentul de etică şi de disciplină a Asociaţiei,

            - să nu intreprindă acţiuni care contravin intereselor Asociaţiei,

            - să achite regulat cotizaţia de membru, la termenele stabilite,

            - să contribuie la promovarea artei fotografice,

            - să sprijine după puterile sale activităţile Asociaţiei

Art. 22.- Asociaţia „Euro Foto Art” se compune din persoane fizice,

Art. 23.- Organele de conducere ale Asociaţia „Euro Foto Art” sunt:

            a) Adunarea Generală a Asociaţilor,

            b) Consiliul Director.

Art. 24.1.- Adunarea Generală a Asociaţilor(AGA)  alcătuit din totalitatea asociaţilor, se întruneşte anual, în primul trimestru a anului. Lucrările sale se desfăşoară statutar în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţi şi este condusă de preşedintele asociaţiei. AGA se convoacă de preşedintele asociaţiei, dar poate fin convocată de minim 2/3 din numărul membrilor asociaţi.

Art. 24.2.- Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:

            a) dezbate şi ia hotărâri aspura strategiei şi a obiectivelor asociaţiei şi a Consiliului Director,

            b) dezbate şi hotăreşte eventuale propuneri de modificare a statutului şi a regulamentului de organizare şi funcţionarea al asociaţiei,

            c) validează în fiecare şase ani Consiliul Director şi îl recomandă total sau parţial,

            d) validează hotărârile Consiliul Director privind primiri, retrageri sau excluderi de membrii şi soluţionează plângerile acestora,

            e) validează hotărârile Consiliului Director privind acordarea distincţilor,

            f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv a Bilanţului contabil  pentru anul financiar încheiat şi aprobă proiectul de buget pe anul viitor,

Art. 24.3.- Hotărârile Adunării generale se iau prin majoritate simplă.

Art. 25.- Asociaţia „Euro Foto Art”,va acorda diferite medalii:

a)  medalia „Carol Pop de Szathmári - Pap Károly” (în rag de aur, argint şi bronz), oferite drept premii de organizatori, în cadrul unor Saloane Naţionale şi Internaţionale de Artă Fotografică organizate sub patronajul Asociaţiei „Euro Foto Art”

b) medalia de merit în rang de aur „Carol Pop de Szathmári - Pap Károly” numerotate (însoţite de un brevet), care vor fi acordate anual artiştilor fotografi cu merite deosebite în arta fotografică sau unor personalităţi cu merite deosebite în promovarea artei fotografice.

c) medaliilor de merit în rang de aur „Carol Pop de Szathmári - Pap Károly” vor fi acordate de preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art” în baza propunerii formulate de curatoriul (numit de consiliul director)

Art. 26.- Fondurile asociaţiei se constituie din:

            a) cotizaţii,                                                                                                                            4.

            b) taxe ale unor cursuri,

            c) taxe de participare la manifestările organizate de Asociaţia „EuroFoto Art”,

            d) co-finanţări din partea unor Organizaţii, Instituţii, Ministere sau Guvernului României,

            e) resurse private şi publice,

            f) activităţi comerciale,

            g) comision la drepturile de autori,

            h) prestări servicii specifice funţionării Asociaţiilor,

            i) venituri din publcaţii şi expoziţii,

            j) venituri din vânzarea fotografiilor artistice,

            k) sponsorizări,

            l) proiecte culturale

m) taxe de patronaj,

n) donaţii, etc.

Art. 27.- Pentru gospodărirea fondurilor şi patrimoniului, asociaţia poate avea personal salariat sau poate încheia Contract de prestări servicii cu alte Asociaţii similare, care are ca obiectiv de activitate acest lucru.

Art.  28.- Administrarea patrimoniului asociaţiei se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 29.- Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare. Hotărîrea Adunării Generale se va depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi inscrisă în Registrul Asociaţilor şi fundaţiilor.

Art. 30.- Bunurile aflate în patrimoniul Asociaţiei vor fi transferate în cazul lichidării în patrimoniul Clubului Fotografic „Nufărul” din Oradea.

Art. 31.- Situaţiile neprevăzute în prezentul statut se rezolvă de către Consiliul director, cu validarea Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 32.- Prezentul statut poate suferi modificări la propunerea asociaţilor şi consiliului director, cu dezbaterea şi aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor, care se hotăreşte cu jumătate plus unu voturi.

Art. 33.- Membrii Asociaţii ai Asociaţiei „Euro Foto Art”sunt:

- Ştefan Tóth - preşedinte,

- Tamás Tóth - vicepreşedinte,

- Sorin Tabacu, consilier